Your Cart

Byggesøknad

Skal du bygge et svømmebasseng er det flere ting å tenke på.
Her har du en veiledning verd å lese.

Hvilke basseng er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven (pbl) § 20-1 a eller j, avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå. Når du skal bygge et basseng er det tre ulike søknadskategorier som er aktuelle. Avhengig av bassengets utforming, plassering og hvor lenge det skal stå, kan det være at du:

 1. Kan installere det uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier bassenget) selv være ansvarlig for søknaden og arbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf. SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11. Kommunen kan, jf. pbl § 23-1, frita for krav om ansvarsrett der ansvarsrett anses å være unødvendig. Det vil si der risikoen er liten og konsekvensene i forhold til helse, miljø og sikkerhet er små. Se pkt. 2 i slike tilfeller.

Her er tre tabeller med mer informasjon om de ulike kategoriene: 

1.       Ikke søknadspliktig basseng etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 :

Hvilke tiltak gjelder dette for?

Hvem er ansvarlig for hva?

Privat badestamp, jacuzzi eller boblebad som ikke er koblet til vann- eller avløpsanlegg kommer ikke inn under bygningslovens bestemmelser.

Andre basseng som kun skal stå i svært kort tid, maks. 2 måneder, er unntatt søknadsplikt, jf. pbl § 20-5 tredje ledd.

Bassenget må ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl § 30-5. Det må heller ikke gjøres terrenginngrep slik at det blir varige synlige spor etter bassenget.

Andre mindre basseng som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten, jf. pbl § 20-5 g). Hvilke andre basseng du ikke trenger å søke om må du altså avklare med kommunen. Noen kommuner har egne retningslinjer for dette. Retningslinjene kan variere fra kommune til kommune.

 

Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = bassenget) følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Hvis bassenget ditt kun skal stå midlertidig gjelder arealplanbestemmelsene bare hvis de uttrykkelig sier noe om basseng eller midlertidige tiltak. For  andre basseng som etter kommunens skjønn kan fritas fra søknadsplikt jf. pbl § 20-5 g) gjelder planbestemmelsene fullt ut. Vær oppmerksom på at i planbestemmelsene kan det stå at i enkelte områder er det forbudt å plassere basseng.

Skal bassenget ditt stå kun midlertidig må du passe på når du plasserer det at bassenget ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene.

Andre basseng som kommunen finner å kunne frita for søknadsplikt jf pbl § 20-5 g) skal i følge pbl § 29-4 plasseres minst 4 meter fra nabogrense. Noen ganger vil kommunen kunne tillate at bassenget plasseres nærmere, men dette må altså avklares med kommunen.

Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Du er selv ansvarlig for å gjøre eventuelle nødvendige avklaringer med andre myndigheter som er nevnt i SAK10 § 6-2.

Du er ansvarlig jf. pbl § 28-6 første ledd og TEK17 § 8-3 fjerde ledd for å sikre bassenget slik at ingen kan falle ut i det.

Vi anbefaler at du informerer naboene dine før du bygger/monterer bassenget.

 

Digital søknad  

Når du skal søke om tillatelse, anbefaler vi at du sender elektronisk søknad gjennom en av flere søknadsportaler. Ved å bruke slike verktøy får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Mange kommuner har redusert gebyr for søknader innsendt via internett. Se dibk.no for oversikt over forskjellige søknadsportaler. 

 

2.       Søknadspliktig basseng som du som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier bassenget) kan være ansvarlig for selv etter plan- og bygningsloven § 20-4:

Hvilke tiltak gjelder dette for?

Hvem er ansvarlig for hva?

Basseng som kun skal være midlertidig, og stå i mer enn 2 måneder men maksimalt 2 år, jf. pbl § 20-4 c).

Bassenget må ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf pbl § 30-5. Det må heller ikke gjøres terrenginngrep slik at det blir varige synlige spor etter bassenget.

Andre basseng som etter kommunens skjønn kommer inn under bestemmelsen i pbl § 20-4 e) «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver».

Hvilke basseng du kan søke om selv som tiltakshaver må du altså avklare med kommunen. Noen kommuner har egne retningslinjer for dette.

Ofte kan du som tiltakshaver søke selv om mindre prefabrikerte basseng som monteres i henhold til monteringsveiledning og ikke krever prosjektering ut over plasseringen.

Søknaden kan innsendes av deg selv som tiltakshaver.

Du er ansvarlig for at bassenget følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Hvis bassenget ditt kun skal stå midlertidig gjelder arealplanbestemmelsene bare hvis de uttrykkelig sier noe om basseng eller midlertidige tiltak. For andre basseng som etter kommunens skjønn kommer inn under pbl § 20-4 e) gjelder planbestemmelsene fullt ut.

Forutsatt at bassenget er frittliggende og mindre enn 50 m2 i areal, kan du jf. pbl § 29-4 få tillatelse til å plassere bassenget nærmere nabogrense enn 4 meter hvis du enten har fått skriftlig samtykke fra nabo, eller kommunen etter en faglig vurdering godkjenner plassering nærmere.

Du er også ansvarlig jf pbl § 28-6 første ledd og TEK17 § 8-3 fjerde ledd for å sikre bassenget slik at ingen kan falle ut i det.

Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

   Søknaden skal innsendes i ett eksemplar. I følge SAK10 § 5-4 skal den inneholde:

Søknadsblankett                                                                                                                   nr. 5153

Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel. Naboer og gjenboere skal varsles,            nr. 5155 og 5156 

med mindre det er klart at bassenget ikke berører naboens interesser i vesentlig grad. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes til kommunen før frist for nabomerknader er utløpt.

Eventuelle merknader fra naboer med redegjørelse for hvordan disse eventuelt er tatt hensyn til.

Situasjonsplan. Kartet må være av ny dato, og bestilles hos kommunen. Hvor bassenget (og eventuelle tilhørende konstruksjoner) skal plasseres vises på rett sted og avstander målsettes. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – hva kreves?»

Tegninger som viser bassengets utforming. Snitt-tegningen skal vise fundamentering, høyde over terreng og eksisterende og framtidige terrenglinjer. Plantegningen skal foruten selve bassenget vise eventuelle tilhørende konstruksjoner som platting, maskinrom, gjerder o.l. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Tegninger – hva kreves?»

Eventuelt søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre 
bestemmelser, kreves det begrunnet søknad etter plan-og bygningslovens § 19-1. Du finner mer informasjon i informasjonsarket    «Dispensasjon».  

De 4-sifrede numrene til høyre i tabellen viser til blankettnummeret for byggesaksblanketten som du finner på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.

 

3.       Søknadspliktig basseng med krav om ansvarlige foretak etter plan- og bygningsloven § 20-3:

Hvilke tiltak gjelder dette for?

Hvem er ansvarlig for hva?

Alle basseng jf. pbl § 20-1  som ikke er nevnt i tabell 1 eller 2.

Søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende.

Du er selv ansvarlig jf pbl § 28-6 første ledd og TEK17 § 8-3 fjerde ledd for å sikre bassenget slik at ingen kan falle ut i det.       

Søknaden skal innsendes i ett eksemplar. I følge SAK10 § 5-4 skal den inneholde:

Søknadsblankett, inkludert erklæring om ansvarsrett for søker                                                       nr. 5174 og 5175

 Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel. Naboer og gjenboere skal varsles,              nr. 5155 og 5156 

med mindre det er klart at bassenget ikke berører naboens interesser i vesentlig grad. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes til kommunen før frist for nabomerknader er utløpt. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhold og varslingsmåter».

Eventuelle merknader fra naboer med redegjørelse for hvordan disse eventuelt er tatt hensyn til.

Situasjonsplan. Kartet må være av ny dato, og bestilles hos kommunen. Hvor bassenget (og eventuelle tilhørende konstruksjoner) skal plasseres vises på rett sted og avstander målsettes. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – hva kreves?»

Tegninger som viser bassengets utforming. Snitt-tegningen skal vise fundamentering, høyde over terreng og eksisterende og framtidige terrenglinjer. Plantegningen skal foruten selve bassenget vise eventuelle tilhørende konstruksjoner som platting, maskinrom, gjerder o.l. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Tegninger – hva kreves?»

Erklæring om ansvarsrett for prosjekterende, utførende og eventuelt kontrollerende.                                                                 nr. 5181

Kommunen kan frita for krav om ansvarsrett der risikoen er liten, det vil si der konsekvensene i forhold til helse, miljø og sikkerhet er små.                                  

Eventuelt søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre  bestemmelser, kreves det begrunnet søknad etter plan-og bygningslovens § 19-1. Du finner mer informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».

De 4-sifrede numrene til høyre i tabellen viser til blankettnummeret for byggesaksblanketten som du finner på Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.              

 

Krav til sikring

Bassenget skal til enhver tid være sikret slik at ingen kan falle i det. Grunneier er ansvarlig for dette. Er grunnen bortleid for mer enn to år, er det den som leier eller fester grunnen som er ansvarlig. Blir bassenget brukt av andre enn grunneier, leietager eller fester er det brukeren som er ansvarlig. Dette følger av pbl § 28-6 .

Bassenget skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstenging for å hindre at personer faller i dem, jf TEK17 § 8-3 fjerde ledd. God sikring kan eksempelvis oppnås ved:

 • Gjerde rundt bassenget som går helt ned til bakken, er minst 1,5 meter høyt, har et solid fundament og er utformet slik at det ikke er mulig for barn å krype under, gjennom eller klatre over det.
 • Port/grind i gjerde utstyres med solid lås eller annen lukkeordning.
 • Overdekking / overbygging som bygges av solide materialer, festes til et solid fundament, og sikres med lås eller liknende for å unngå at overdekkingen fjernes av barn eller uvedkommende.

Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind skal holdes i forsvarlig stand, jf. pbl § 28-6 første ledd.

For basseng av typen hagedam og andre mindre dama

nlegg vil gjerde/overdekking/overbygging normalt ikke være nødvendig hvis det er gjort andre tiltak for å hindre drukningsulykker der dybden er mer enn 0,2 meter.

 

Annet

Skal bassenget kobles til offentlig ledningsnett for vann- og avløp må du avklare dette med kommunen som ledningseier. Vann- og avløpsledningene til/fra bassenget er søknadspliktig tiltak jf. pbl §§ 20-1 og 20-2. Du må engasjere faglig kvalifisert foretak, jf. pbl § 20-3 og kap. 23, til å sende inn søknaden og gjøre jobben.

Skal bassenget ikke kobles til avløpsanlegg er vann fra bassenget å anse som overvann og må håndteres på egen grunn jf. TEK17 § 15-8. Vær også oppmerksom på at det jf. forurensningsloven ikke er lov å lede ut forurenset vann uten at det går til godkjent avløpsanlegg.

I de tilfeller bassenget har eget renseanlegg i maskinrom må dette bygges og plasseres slik at driften ikke blir til ulempe for naboer. Redegjørelse for plasseringen av maskinrommet skal følge søknaden.

Bassenget kan påvirke bebygd areal (BYA) på eiendommen, og dermed også utnyttingsgraden. Bygger bassenget mer enn 0,5 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bassenget skal det medregnes i BYA.

Så lenge bassenget ikke er overbygget regnes det som del av uteoppholdsarealet.

 

Når kan du begynne arbeidet?

Om bassenget ikke er søknadspliktig, kan du begynne arbeidet med en gang du har avklart at vilkårene for unntak fra søknadsplikt er oppfylt.

Om bassenget er søknadspliktig kan du begynne arbeidene tre uker etter at søknaden er mottatt av kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt etter plan-og bygningslovens § 21-7:

 • Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
 • Bassenget er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhentet på forhånd).
 • Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter SAK10 § 6-2.
 • At det ikke foreligger nabomerknader. *)
 • Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK10 § 7-3.

*) Dette vilkåret gjelder ikke om tiltaket er slik at du som tiltakshaver kan søke selv uten å bruke ansvarlige foretak. Se tabell 2 og pbl § 21-7 tredje ledd.

Er disse vilkårene ikke oppfylt, må du vente med å starte arbeidet til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar. Se pbl § 21-7.

Når du har søkt om bassenget og fått tillatelse skal du søke om ferdigattest når arbeidet er utført.                                                                                                                                                               

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.