Your Cart

Du skal bygge svømmebasseng. Må du søke?

Skal du bygge basseng er det flere ting å tenke på. Her har du en veiledning verd å lese.

Du slipper å søke hvis:


Bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er unntatt fra søknadsplikt, jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-5, 3.ledd. Det forutsetter at alle bestemmelser i pbl, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og lignende følges. Det gjøres oppmerksom på at kommunen alltid må behandle plassering dersom det er ønskelig å plassere bassenget i strid med byggegrenser eller ved plassering nærmere enn 4m fra eiendomsgrensen. Avledning av vann fra basseng skal skje i samsvar med forskriftens krav om overvannshåndtering,
jf. TEK § 9-52. Det samme gjelder badestamper.

Du må søke hvis:


Dersom du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av bassenget ditt.
Oppføring av permanent svømmebasseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig etter pbl § 20-3. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter (jfr. SAK10 §§ 5).

Du kan søke selv hvis:


Du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 mnd, men kortere enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav c.
Du kan også søke selv etter plan- og bygningslovens § 20-4 ved mindre og enkle svømmebasseng, som ikke krever særlig grad av prosjektering, men montering etter en monteringsveiledning fra produsent. Tiltaket må ikke medføre tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. I slike tilfeller sender du inn en søknad om ansvarsrett til kommunen.

Skal du bygge basseng selv og søke selv er eByggesøk et godt hjelpemiddel.

Aktuelle bestemmelser


Bebygd areal (BYA):


• Svømmebasseng som ikke er overbygget og som ikke eller bare ubetydelig går over ferdig planert terreng (mindre enn 50 cm) skal ikke medregnes i bebygd areal.

Uteoppholdsareal:


• Svømmebasseng som ikke er overbygget regnes med i uteoppholdsarealet.

Avstander:


Følgende avstandsregler i pbl § 29-4 kommer til anvendelse (fordi svømmebasseng er § 30-4- tiltak og pbls regler kommer til anvendelse så lang de passer), hvis ikke reguleringsplan fastsetter noe annet:

• Avstand til nabogrense skal være 4,0 meter jfr. pbl §29-4. Kommunen kan godkjenne svømmebasseng plassert nærmere dersom det foreligger samtykke fra berørt nabo, eller dersom det er et mindre (nedfelt eller flyttbart) og frittliggende svømmebasseng uten konstruksjoner rundt jfr. pbl §29-4 3. ledd. Kommunen må selv vurdere plasseringen i forhold til terrengforholdene, fortetting i nabogrensen, innsyn for naboen og behov for avskjermede uteplasser. I en slik vurdering er det i tillegg til høyde over terreng også avgjørende med bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner(sikkerhetsgjerde/innhengning, platting/terrasse, maskinrom/renseanlegg og lignende).

Det kan også søkes om dispensasjon, jfr. pbl § 19.


• Avstand til veg og bane. Generelle avstandsregler gjelder.

Sikkerhet – Overdekning eller gjerde:


• Svømmebasseng skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jfr. pbl § 28-6. Departementet kan gi forskrifter med krav til sikkerhetsnivå og sikringstiltak for basseng, brønn og dam.

Rørleggermelding:


• Dersom bassenget skal tilkobles vann og avløpssystemet skal rørlegger utforme og sende inn en rørleggeranmeldelse til din kommune, Vann og avløp drift.

Offentlige basseng og fontener:


• Bygge basseng, fontener av det offentlige i offentlige rom omfattes ikke av pbl § 28-6, men alle nevnte tiltak er søknadspliktig etter pbl § 20-3.

Dokumentasjon for å bygge basseng


• En redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. Husk at for basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Vannsig som er til sjenanse for nabo tillates ikke. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å lede ut forurenset vann, jfr. forurensningsloven.
• På snittegningen skal det vises fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.
• På plantegning skal det vises platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, maskinrom, og lignende.
• På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.
• Bassengets maskinrom (renseanlegg) skal bygges og plasseres slik at driften ikke er til ulempe for naboer. Redegjørelse om plassering skal følge søknaden.

Bassengspesialisten innehar alle nødvendige godkjennings-merker fra Direktoratet for Byggkvalitet.

For en totalpris på hele basseng-prosjektet i din hage; Kontakt oss i dag for et godt tilbud og en uforpliktende samtale.

Andre relaterte nyheter

Trenger du flere gode råd?

Vi hjelper deg med rådgivning, prosjektering og mye mer.

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.

Søk etter informasjon
eller produkter